Klintängarna

De natursköna klintängarna längs Limmorträsks östra strand har
ett rikt fågelliv och vackra orkidéer. Men här finns också några av
Fårös äldsta fornlämningar. Uppe på klinten öster om träsket
ligger ett bronsåldersröse, 15 meter i diameter. Röset är anlagt
någon gång runt 1500 f.Kr. Då låg röset ovanför en havsvik och
vattennivån var 10 meter högre än idag.

Nära röset ligger två låga
och runda gravar, så kallade stensättningar. Närmare grinden
ligger en tredje stensättning, alldeles intill brukningsvägen och
bara drygt två meter i diameter.

I närheten av Klintängarna finns flera husgrunder från äldre
järnålder, daterade till de fem första århundradena e.Kr. En av
husgrunderna ligger innanför och strax söder om grinden, där
informationstavlan står. Husgrunden är 20 x 9 meter.
Under äldre järnålder var Limmorträsk en insjö med öppen
vattenspegel. Idag är träsket i det närmaste igenväxt med ag och
vass.
Fornlämningarna i området är registrerade som nr 64, 119 och
120 i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister

– Fårö Hembygdsförening

Lämna ett svar

Du saknar behörighet för att redigera detta inlägg eller är inte inloggad.

Facebook
Twitter
Email

Saknas en sevärdighet? Maila info@faro.se.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner