Verkegards naturreservat

Storslagen tallskog, spillkråka och ovanliga skalbaggar är några av särdragen som Verkegards på Fårö bjuder på.

Naturreservatet Verkegards ligger längs väg 699 mellan Broa och Fårö kyrka, och omfattar ett 30 hektar stort skogsområde som är starkt präglat av att det under lång tid nyttjats som betesmark och att all avverkning skett i form av plockhuggning. Många av tallarna i reservatet har en ålder av 200-250 år, och några är ända upp till 300 år gamla. Dessa gamla tallar är mestadels spärrgreniga och har grov skorpbark; pansarbark.

I många av tallarna har spillkråka hackat ut håligheter, och dessa används nu som boplatser för bland annat skogsduva. Fram till 1950-talet häckade även blåkråka i några av dessa hålträd. Inom området har påträffats flera ovanliga vedlevande skalbaggar, som reliktbock och smedbock.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • gräva, hacka, mejsla, borra eller på annat sätt skada mark, fast berg eller block,
  • förflytta eller bortföra sten, block eller fossil,
  • föra eller parkera motordrivet fordon utanför anvisade vägar och parkeringsplatser,
  • ställa upp husvagn eller övernatta i husbil,
  • göra upp öppen eld annat än på särskilt iordningsställda eldplatser.

Källa: Gotlands länsstyrelse – 2022-01-20

Fakta

Skyddsår: 1998
Socken: Fårö
Karaktär: Barrskog
Areal: 29 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Reservatsförvaltare

I detta reservat finns Fårö Framtids reservatsförvaltare.
Läs mer här

Lämna ett svar

Facebook
Twitter
Email
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner