Skalahauar naturreservat

Sanddynområdet Skalahauar gränsar inte bara till den fina sandstranden Skalasand utan inbjuder också till strövtåg i ett säreget stycke natur.

Skalahauar ingår i det stora flygsandområde som täcker nästan hela den del av östra Fårö som benämns Avanäset. Själva Skalahauar är starkt kuperat och består av sandkullar och dyner av varierande form och storlek. Den största dynen når en höjd av drygt 15 meter. Längs stranden löper en 4-7 meter hög stranddyn.

Någon mer omfattande sanddrift sker numera inte i Skalahauar, utan sanden binds effektivt av främst gräs och halvgräs som sandrör, borsttåtel och sandstarr samt olika arter mossor. Under 1900-talet har därför det tidigare så öppna Skalahauar successivt vuxit igen, och i dag består området av en mosaik av träddungar omväxlande med öppna områden. Tall är det helt dominerande trädslaget, men här och var växer även en del klibbal och asp. Träddungarna omges ofta av en bård av sandvide, en låg, krypande buske med ludna, silvergrå blad.

Skalahauars öppna, sommartorra sandområden utgör i många avseenden en extrem livsmiljö.Trots detta är dynerna sommartid rika på liv. Framför allt är det olika arter insekter – skalbaggar, steklar, flugor med flera – som har anpassat sig till att leva i den här speciella miljön. Inom området förekommer också flera i Sverige mycket sällsynta och utrotningshotade insektsarter. Till dessa rariteter hör bland annat de två vägsteklarna dynvägstekeln och vindvägstekel samt den stora gräshoppsstekeln. Samtliga dessa stekelarter är rovlevande, och deras byten utgörs av spindlar och gräshoppor

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • sätta upp tavla, skylt eller affisch
  • samla in insekter
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar.

Källa: Gotlands länsstyrelse – 2022-01-20

Tillgång: Toalett

Fakta

Skyddsår: 1967
Socken: Fårö
Karaktär: Sandstrand med dyner
Areal: ca 29 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Reservatsförvaltare

I detta reservat finns Fårö Framtids reservatsförvaltare.
Läs mer här

Lämna ett svar

Facebook
Twitter
Email
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner