Protokoll fört vid Bygderådets möte den 13 okt 2022 på Fårö

Närvarande: . Hasse Rosengren, Birgitta DuRietz, Björn Jonsson, Aina Hjärne, PO Werling, 

Göran Wiberg, Frans Brozen, Bengt Öberg, Eva Johansson och Lena Axedin 

 1.  Mötets öppnande 

Ordförande Hans Rosengren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 1.  Val av sekreterare och justerare 

 Lena Axedin valdes till sekreterare och Eva Johansson till justerare. 

 1. Föregående protokoll 

Inget protokoll att redovisa 

 1. Redovisning av arbetet med toaletter och sopor 

Se bilaga där David Rutström delger om arbetet samt Hasse Rosengrens fördelning av betalning för utfört arbete. 

10 kbm sopor har tömts varje vecka under juni – aug månad.  

Nytt är att toaletterna är öppna under hela vintern. Hasse kommer att ha uppsyn och skötsel. Ett förslag är att även Sylvis Döttrar får 10 tkr eftersom de tillhandahåller toaletter för många besökare. 

             Vi behöver organisera så att all information kommer allmänheten tillgodo och 

             föreslår att David Rutströms infosida Fårö.se handhar information och uppföljning 

             av denna kommande år. 

 1. Redovisning av Sommarservice – åtgärder 

Se bilaga om sommarservice 2022 sammanställd av Hasse Rosengren och inskickad till Region Gotland samt Reservatsförvaltningsrapport av David Ruthström.( vilken ska 

kompletteras av Fårö Framtid, ordförande Ann Lindgren) Del av Fårö Framtids rapport kan komplettera FUAB:s redovisning  

 1. Redovisning av arbetet med färistar vid Dämbavägen, Karlbjerga, Ava,  Lansavägen , Marpes och Lauters 

       Dämba:  1 vid dykaren Jan Jonsson, bytes.  

       1 vid Lena Broander bytes. 

       1 vid Hilding Olofsson, borttages. 

       2 vid Lasse Broman, borttages. 

       1 vid Gunnar Johansson, bytes om Länsstyrelsen ger bidrag. 

       1 vid Ryssnäs borttages. 

       Kalbjerga: närmast stora vägen, borttages. 

       Ava:  2 vid  fam Ekstrand borttages.

       Lansavägen:  1 vid Lansavägen bytes om vägverket ger bidrag. 

Lauters Värdshus: 1 borttages om Markägare godkänner och vägverket ger ekonomiskt stöd. 

Hasse ombesörjer kommunikationen kring borttagande/byte av färistarna  med samtliga ägare. 

Grindar ska kompletteras vid Langhammarsvägen, vägen till Helgumannen och vid Dämbavägen. Bungesvets vid Strå tillverkar färistarna med betongfundament. Hasse är kontaktman mot Bungesvets  . 

 1. Vägförening – hur går vi vidare 

Stat och kommun tar mindre och mindre ansvar för Sveriges småvägar och uppmuntrar att lokala vägföreningar tar över. Det finns för närvarande ca 1400 fastigheter på Fårö. Hasse Rosengren förbereder en skrivelse till alla som har fiber och informerar dem om att eventuellt skapa  en vägförening för Fårö. Syftet skulle vara att skapa en styrelse som kan organisera sig, arbeta långsiktigt och samtidigt ha en god överblick över vägarna samt snabbt kunna agera vid brister. Hasse önskar även få mandat för det fortsätta samarbetet med Region Gotland för att kunna redovisa arbete och kostnader över en 10 årsperiod. 

 1. Skrivelsen till färjerederiet 

Fortsatt kommunikation med Trafikverket och Fårösundsledens chef Tomas Nyman om färjetrafiken är nödvändig. Vi önskar fortsatt dialog omkring förtur, toaletter ombord, dubbeltur när bilar blir kvarlämnade och tiderna för matraster 9.00 och 12.30, vilka vi anser försvårar livet för Fåröborna på många sätt. Vi ska förtydliga våra behov hos Regionen genom Malena Bendelin som är väl insatt i problematiken. 

             Bygderådet utser ordförande Ann Lindgren i Fårö Framtid att kvarstå som 

             kontaktperson med ovan berörda. Ann är medlem i och har kontinuerlig kontakt 

             med föreningen Skärgårdsgruppen som hanterar all kontakt och information med alla 

             färjelägen i Sverige och rapporterar direkt till Trafikutskottet. 

 1. Cykelleden Sudersand-Ekeviken: Målsättning? 

Diskussion pågår med Lars Söderlund på Trafikverket, som flera gånger lovat att besöka Fårö och diskutera situationen kring obefintliga cykelleder. Intresse finns men tid för möte inte inplanerad ännu. Regionen tar emot 275 milj kr för alla typer av utveckling kring vägar och cykelleder och prioriterar leder och viadukter i Visby. 

På Fårö behöver vi prioritera cykelled från Eke kors till Ekeviken samt vägen till Sudersand och även restaureringsarbete vid vägen förbi Restaurangerna Carlssons till ToDo. Den lilla vägen är under all kritik och måste åtgärdas snarast. 

Samfälligheten S5/12 har förslag på cykelvägar och Bengt Öberg informerar om plan för cykelväg från Eke kors med sväng in till höger vid gamla ”kostigen”, vidare genom Kajsas hage och vägen ner till havet. Plan finns också på grusad cykelled från museet, Ekeviken, på vänster sida vid havssidan, till Fifang. Bengt Öberg åtar sig att beräkna kostnaden för projektet. Bengt och Hasse undersöker möjligheterna att söka pengar samt pratar med Malena Bendelin om  Regionens eventuella stöd att bygga cykelled Fårö. 

 1. Övriga frågor – information om Fårös föreningsarbete. 

FUAB: Ordförande Frans Brozen berättar att träsken måste rensas från slam och växtligheten måste tas bort. Detta för att träskvattnet ska kunna utnyttjas till gråvatten. Länsstyrelsen skickar en representant i nov -22 för att informera om hur man kan arbeta vidare med den utmaningen och berätta var vi kan ansöka om pengar för att utföra arbetet. 

LRF: Birgitta berättar att släkehanteringen i Lova-projektet fortsätter. 

Idrottsföreningen:  Björn har inte någon ny information att delge. 

Fårö Kyrka: Aina berättar att nytt tak är lagt på Kölnu och att kyrkan är stängd förutom vid de stora högtiderna. Vanliga gudstjänster genomförs i församlingshemmet. Planer på en introduktionsträff med nyinflyttade finns till kommande vår. 

Lauters Fiskeriförening: PO berättar att Lauters gästhamn alltid är öppen med toaletter och ställplats. 

Bygdegården: Göran informerar om höstmarknaden den 5 november. Samarbete med Länsteatern pågår. Filmduk och bildkanon åtgärdas av Fåröfiber som stöd till Bygdegården. 

Samfälligheten S5/12: Bengt berättar att intäkterna vid Sudersands parkering har en nedgång med 15 %. Diskussion pågår om att anlita Securitas och Parkster och att inte ha anställda ungdomar. Projektering pågår för iordningsställande av alla tre parkeringarna vid Ekeviken. Förbättring av skyltning och införande av Parkster även där. Hasse har vidtalat Anna-Lena Fritz som vid besök ska diskutera parkeringsplatserna. Nedtagning av ungtallar ska ske vid strandskogen, Ekeviken. Vägverket ska röja dikena i vinter.  

SPF:  Eva berättar om det lyckade 50 årsjubileumet på Bygdegården i somras. Styrelsen arbetar aktivt med olika evenemang och meddelar medlemmarna kontinuerligt. 

Fårö Framtid: Lena berättar att styrelsen fortsätter med sina uppdrag kring cykelleder, kontakt med Trafikverket och ledningen för färjan samt att planeringen för nästa års guide är i full gång. En väl  genomförd ”Fårönatta” ska utvärderas med David vid möte den 3 nov. 

Fårö Fiber: Hasse berättar att Fårö Fiber för tillfället  har 911 abonnemang varav 18 har tillkommit under sommaren ytterligare anslutningar sker under hösten och 10 står på väntelista. 

 1. Hasse tackar deltagarna för visat intresse och meddelar att nästa möte kommer att äga rum efter nyår. 

Vid protokollet:                                                                         Justerare: 

Lena Axedin                                                                              Eva Johansson 

 

Ordförande: 

Hasse Rosengren                                                                          

Du saknar behörighet för att redigera detta inlägg eller är inte inloggad.

Lämna ett svar

Facebook
Twitter
Email

Fler inlägg:

Landsnäsa Logi

Landsnäsa logi har 5 stugor till uthyrning: ”Strand”. Ingen el, vatten. Gasolspis & kyl. Utedass. 4 bäddar, 5000:-/v Se bilder här ”Härbärget” 5 bäddar +

Läs mer
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner