Marpes naturreservat

En ganska okänd del av Fårö. Här finns både fårbetade vidder, ovanliga växter och fågelrika strandängar. Lugn och ro garanteras.

Naturen inom Marpes naturreservat är starkt präglad av att området under lång tid har betats av får, och större delen av reservatet upptas av en mosaik av gles, lågvuxen tallskog, öppna hällmarker, alvarmarker, fukthedar, vätar och små agmyrar. Karaktärsväxten framför andra på magra, sommartorra betesmarkerna är tulkörten, som är giftig och därför inte äts av fåren. Andra vanliga arter är backtimjan, gulmåra, vit fetknopp, alvargräslök samt jord-, spå- och nicktistel.

Marpesträsk
Marpesträsk är en liten sjö som ligger i en sänka i berggrunden. Längs sjöns norra strand löper ett cirka 100 meter brett bälte med ag. Ute i agbältet finns ett gungfly där man bland annat kan hitta den sällsynta orkidén gulyxne. Den blommar i början av juli.

Marpesholm
Den drygt fem hektar stora ön Marpesholm är en av de fågelrikaste öarna på Fårö. Här häckar bland annat ejder, vitkindad gås, silvertärna, småtärna, skräntärna, fiskmås, skrattmås, dvärgmås, rödbena, strandskata och roskarl. För att de häckande fåglarna inte skall störas, är det förbjudet att vistas på ön under vår och försommar.

Vandring
Marpes är ett perfekt område för en promenad. Vi har markerat ut på kartan en rekommenderad rutt på 3,5 km. Observera att detta inte är ett officiellt vandringsspår och kan påverkas av väder, säsong osv.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd
  • avsiktligt döda, skada eller samla in djur
  • göra upp eld
  • vistas på ön Marpesholm med närmaste omgivning under tiden 15 mars-15 juli

Källa: Gotlands länsstyrelse – 2022-01-20

Fakta

Skyddsår: 2005
Socken:
Fårö
Karaktär:
Alvarmark, gräsmark
Areal:
 151 hektar
Markägare:
Privata
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Reservatsförvaltare

I detta reservat finns Fårö Framtids reservatsförvaltare.
Läs mer här

Lämna ett svar

Facebook
Twitter
Email
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner