Datum

15 jun 2024
Utgånget!

Tid

17:00

Kallelse till Årsstämma i Fårö Utveckling AB (svb)

Plats: Bergmancenter, Fårö

Tid: Lördag 15/6 kl 17,00 på Bergmancentret samling baksidan för att se på de nya fönstren

Själva stämman börjar 17,30

Vi bjuder på lättare förtäring så det vore bra med anmälan

 

Dagordning

 1. Årsstämman öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en justeringsperson
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut
 • om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 • om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 • om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
 1. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode
 • Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
 • Val av styrelse och revisor

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen punkt som skall tas upp är från föregående stämma

Styrelsen föreslog en stadgeändring att införa en punkt om valberedning. Styrelsen anser att det behövs för att få hjälp med att hitta förslag på ledamöter. Stämman godkände detta. Då detta innebär en stadgeändring kommer ärendet att tas upp på denna  årsstämma. Blir det ja till stadgeändring om att utse valberedning så kommer det att göras under denna punkt

12.Årsstämman avslutas

 

 

Varmt välkomna!

Anmäl gärna er då vi bjuder på enklare förtäring

Frans Brozén – frans@brozen.se

Evenemanget är avslutat.

Lämna ett svar

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner